SpiritSentinel,ObabikaLake

Spirit Sentinel, Obabika Lake